یادداشت به قلم دکتر طاهر رحیمی شمامی؛

مفهوم شهروندی و مسوولیت های اجتماعی

دکتر طاهر رحیمی شمامی در یادداشتی به مفهوم شهروندی و حقوق آنان و مسوولیت های اجتماعی شهروندان پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، شهروند همانگونه که از نامش پیداست از مفهوم شهر و شهرنشینی حاصل شده است.شهرنشینان زمانی که به حقوق همدیگر احترام گذاشته و به مسوولیت های خود در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به نام یک شهروند ارتقاء می یابند.
در حوزه فرهنگ شهروندی زمانی یک شهرنشین شهروند محسوب می شود که مسوولیت پذیر و قانون مند بوده و از الگوهای شهرنشینی پیروی کند و خود را با شرایط محیط زندگی خود تطبیق دهد.
از سوی دیگر شهروندی نیازمند رعایت حقوق فردی و جمعی است و از این حقوق باید آگاه باشد و در موارد لزوم از حق خود و دیگران دفاع نماید و مطالبه گری کند.
رعایت حریم دیگران ،مشارکت در جهت توسعه و آبادانی شهر و رعایت هنجارها نیز از دیگر موارد مهم در مفهوم شهروندی است.در بحث مسوولیت های اجتماعی شهروندان با مشارکت فعالانه با توجه به تخصص و استعدادهای خود در کمیته ها و انجمن های محلی می توانند در پروژه های اجتماعی برای بهبود شرایط شهر و سایر شهروندان داوطلب شوند و این امر یکی از موارد مهم در جوامعی است که می خواهند به سمت توسعه پایدار گام بردارند.
علاوه بر اینکه شهروندان مسوولیت هایی دارند مسوولان شهری نیز با توجه به اختیاراتی که دولت به آنها می دهد باید برای بهبود شرایط زندگی مردم در شهر ، ایجاد و توسعه زیر ساخت های مناسب و درخور شهروندان ،تامین امنیت ، توجه به فرهنگ ، بهداشت و سلامتی ، کمک و جبران خسارت در بحران ها و … هزینه نمایند و قطعا اگر تمامی این موارد از سوی مسوولان امر و متولیان و مردم اجرایی شود می توان امیدوار بود که یک شهر آینده خوبی را در مسیر رسیدن به توسعه پایدار پیش رو دارد.

 

یادداشت به قلم دکتر طاهر رحیمی شمامی؛